• Dištančné vzdelávanie od 12.10.2020 do odvolania
  • Tlačivá

   • Rozhodnutie ministra školstva o opatreniach pre školy s účinnosťou od 12. októbra 2020 do odvolania
    Bratislava 11. októbra 2020
    Číslo: 2020/17294:1-A1810

    ROZHODNUTIE

    Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) s účinnosťou od 12. októbra 2020 do odvolania rozhoduje takto:

    a) mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v stredných školách podľa § 32 školského zákona s výnimkou školského vyučovania v prvom až štvrtom ročníku osemročného vzdelávacieho programu v strednej škole; riaditelia stredných škôl zabezpečia dištančné vzdelávanie žiakov stredných škôl,
    b) mimoriadne prerušuje poskytovanie výchovno-vzdelávacej činnosti, ubytovania a stravovania v školských internátoch pre žiakov stredných škôl podľa § 32 školského zákona s výnimkou žiakov prvého až štvrtého ročníka osemročného vzdelávacieho programu v strednej škole a žiakov s trvalým pobytom mimo územia Slovenskej
    republiky,
    c) mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v jazykových školách; riaditelia jazykových škôl zabezpečia dištančné vzdelávanie poslucháčov,
    d) mimoriadne prerušuje skupinové vyučovanie v základných umeleckých školách,
    e) mimoriadne prerušuje prevádzku centier voľného času,
    f) v prevádzke zariadení školského stravovania sa neumožňuje konzumácia jedál a nápojov pre žiakov stredných škôl podľa § 32 školského zákona s výnimkou žiakov prvého až štvrtého ročníka osemročného vzdelávacieho programu v strednej škole,
    g) v stredných školách, v ktorých sa mimoriadne prerušuje školské vyučovanie, sa umožňuje konanie komisionálnych skúšok, rozdielových skúšok a skúšok odbornej spôsobilosti na výkon povolania,
    h) mimoriadne prerušuje záujmové vzdelávanie v školách a školských zariadeniach; riaditelia škôl zabezpečia podľa podmienok a možností záujmové vzdelávanie dištančnou formou,
    i) v školskom roku 2020/2021 vo všetkých školách a školských zariadeniach nemožno uskutočniť školské aktivity podľa § 28 ods. 16, § 30 ods. 7 a § 33 ods. 12 školského zákona najmä
    1. výlety a exkurzie,
    2. športové výcviky a školské športové súťaže,
    3. pobyty v škole v prírode a aktivity školy v prírode,
    4. kurzy na ochranu života a zdravia,
    5. kurzy pohybových aktivít v prírode,
    6. saunovanie,
    7. dni otvorených dverí
    do termínu skončenia výnimočného stavu, núdzového stavu alebo mimoriadnej situácie.
    Na výchovu a vzdelávanie v školách a školských zariadeniach sa primerane vzťahujú ustanovenia príslušných právnych predpisov a rozhodnutí, ak toto rozhodnutie neustanovuje inak.

    Odôvodnenie:

    Na základe návrhov a opatrení Ústredného krízového štábu zo dňa 11. októbra 2020 a vo vzťahu k súčasnému vývoju epidemiologickej situácie spôsobenej šírením ochorenia Covid-19 je dôležité zabezpečiť ochranu zdravia a znížiť tak riziko prenosu tohto ochorenia. V záujme zachovania výchovy a vzdelávania v materských školách, základných školách a školách pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa pristupuje k obmedzeniu výchovno-vzdelávacích aktivít na stredných školách podľa § 32 školského zákona (gymnáziách, stredných odborných školách, stredných športových školách, školách umeleckého priemyslu a konzervatóriách) prezenčnou formou, keďže sa môžu uskutočňovať dištančne.
    Toto obmedzenie sa netýka škôl a školských zariadení pre žiakov so zdravotným znevýhodnením, praktických škôl a odborných učilíšť, ani žiakov, ktorí získavajú nižšie stredné vzdelanie v rámci osemročného vzdelávacieho programu v strednej škole.
    Zároveň na všetkých druhoch škôl sa obmedzujú aktivity, ktoré nie sú kriticky dôležité pre výchovno-vzdelávací proces. V prípade praktického vyučovania, odborného výcviku či odbornej praxe u zamestnávateľa je možné naďalej pokračovať v jeho realizácii podľa pandemickej situácie u konkrétneho zamestnávateľa, ak jeho realizácia nevyžaduje ubytovanie žiaka v školskom internáte.
    V opačnom prípade sa praktické vyučovanie, odborný výcvik či odborná prax môžu realizovať len dištančnou formou.

    Branislav Gröhling
    minister školstva, vedy, výskumu a športu
   • Vyhlásenie o bezinfekčnosti
    Platné od 16. 9. 2020, zdroj: https://www.minedu.sk/stredne-skoly-aktualizovane-3092020/
    Povinnosťou zákonného zástupcu žiaka a žiaka je pri návrate do školy - neprítomnosť na vyučovaní z dôvodu absencie 5 a viac dní - priniesť vypísané tlačivo "Vyhlásenie o bezinfekčnosti", odovzdať triednemu učiteľovi.
  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Sobota 28. 11. 2020